vechile

Talakı Ric'înîn Mahiyyeti

Talakı Ric'înîn Mahiyyeti :

129 - : Talâklar, mutaüâkalann rızalarına mütevakkıf olmaksızın nikahlan iade edilebilib edilememesi bakımından ric'î ile bain nevilerine kynkr.

Şöyle ki: bir talâkın ric'î olabilmesi -ıstılah kısmındaki- tarifin-

den de anlaşılmış olduğu veçhile aşağıdaki altı şartın vücudüne mütevak-kıfdır. Aksi halde ise telâk-ı bain tahakkuk etmiş olur.

(1) : Talâk, tekariibden sonra vuku bulmuş olmalıdır. Halveti sahî-ha, bu hususda tekarrüb hükmünde değildir.

Talâk Île Feshin Mahiyetleri Ve Aralarındaki Farklar

Talâk Île Feshin Mahiyetleri Ve Aralarındaki Farklar :


64 - : Talâk ile feshi nikâh, mahiyetterindeki müşterek evsafa na­zaran «zevciyyet rabıtasını izale etmek» den ibaretdir. Mümeyyiz vasıf­lan itibarile ise aralarında - aşağıda işaret edildiği veçhile - bazı fark­lar vardır.

65 - : Zevç tarafından yapılan firkatler, birer talâkdır.