cariye

Talakın Adedi

Talakın Adedi :


109 - : Talâkın adedi, hurreler hakkında üç, cariyeler hakkında ikidir.

Binaenaleyh bir erkek, hür olan zevcesini müteferrikan veya müc-temian üç talâk ile-ve cariye olan zevcesini iki talâk ile boşayabilir.

Bu halde bir kimse, hür olan zevcesini bir talâk ile boşasa iddeti içinde veya nikâhı tecdidden sonra tekrar iki talâk ile daha boşayabi­lir. Lâkin üç- talâk tamam olunca artık talâka mahal kalmaz. Cariye hak­kında ise iki talâk ile bu mahalliyyet zail olur.

Kölelerin Ve Cariyelerin Nikahları Ve Hîyari Itk:

Kölelerin Ve Cariyelerin Nikahları Ve Hîyari Itk:


228 - : Rakikların, yani : köleler ile cariyelerin nikahlan, efendi­lerinin izinlerine mevkufen mün'akid olur.

Binaenaleyh bir köle veya bir cariye mevlâsımn iznini istihsal et­meden evlense nikâhı mevkuf olup, mevlâsı icazet verirse nafiz, ver­mezse bâtıl olur.

229 - : Bir kölenin aldığı kadın, hürre ise mehri bu kadına, cari­ye ise mevlâsına ait olur.