taalluk

Mahkûmun aleyhin ve ehliyet ile teklifin mahiyyetleri:

Mahkûmun aleyhin ve ehliyet ile teklifin mahiyyetleri:


538 -: Mahkûmun aleyh, yaptığı fillerden dolayı kendisine hita­bı şer'î teveccüh ve taallûk eden mükellef insandır.

Bir insan, mükellef olmak için ehliyet sahibi olmak lâzımdır. Ehli­yet ise akl bilmeleke ile vücude gelir.

Filhakika herhangi bir şahsa bir şeyi yapmak veya yapmamak için bir teklif teveccüh etmesi için o şahısta akl biîmelekenin bulunması lâ­zımdır. Ve illâ o teklif edilen şeye salâhiyet ve kabiliyet bulunamaz.

Şer'î hükümlerin mahiyetleri ve rükünleri :

Şer'î hükümlerin mahiyetleri ve rükünleri :


520 -: Hükm, lügatte bir şeyi diğer bir şeye isnad etmektir : «Bu mal benimdir», «Bu iş faidelidir» denilmesi gibi. Usul ıstılahınca: hükmü şer'î; mükellef olan kimselerin isledikleri şeylere taallûk eden hitabı ilâ­hînin eseridir. Şâfiîlerden bazılarına göre ise bizzat hitabı ilâhîdir.