user warning: Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'mec_mecelle.s.timestamp' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by query: SELECT u.uid, u.name, MAX(s.timestamp) AS timestamp FROM hukuk_users u INNER JOIN hukuk_sessions s ON u.uid = s.uid WHERE s.timestamp >= 1670417450 AND s.uid > 0 GROUP BY u.uid, u.name ORDER BY s.timestamp DESC LIMIT 0, 10 in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/user/user.module on line 819.

9.Bölüm - Disiplin Hükümleri ve Son Hükümler

Cezai Sorumluluk Madde 40- Ortaklık, ortaklar hakkındaki disiplin takibatından bağımsız olarak disiplin takibinin konusunu oluşturamaz.

Her bir ortak ve ortaklıkta çalışan avukatlar mesleki görevlerinden dolayı Avukatlık Kanunu ve Meslek Kurallarına uygun davranmak zorundadır. Kanun ve Meslek Kurallarına aykırı davrananlar, eylemlerinden şahsen de sorumludur.

Ortağın ve ortaklıkta çalışanların disiplin suçu oluşturan işlem ya da eylemi, ortaklar kurulunun kararı ya da yönetici ortağın talimatı ile yerine getirilmiş ise; ya da ortaklık, Kanuna ve kurallara aykırı işlem ya da eylemleri itiyat haline getiren ortakları veya çalışan avukatları hakkında gerekli işlemleri yapmadığı takdirde, eylemin ağırlığına göre Kanunda yazılı disiplin cezalarının muhatabı olur.

Hukuki Sorumluluk

Madde 41- Avukatlık ortaklığı, ortağın ve ortaklıkta çalışanların mesleki görevlere ilişkin eylem, işlem ve borçlarından dolayı bunlarla birlikte müştereken ve müteselsilen sınırsız olarak sorumludur. Ortaklığın ilgilisine rücu hakkı saklıdır.

Yürürlük

Madde 42- Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 43- Bu Yönetmelik hükümlerini, Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu yürütür.

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?: