İslam Hukuk Tarihi

Önsöz. 4

Yazarın Önsözü. 4

MUKADDİME. 4

İslâm Fıkhının Kaynakları: 4

Bu Devirler: 5

BİRİNCİ DEVİR.. 5

HZ. MUHAMMED (A.S.)İN HAYATINDAKİ TEŞRİ 5

Kitap Ve Sünnet: 5

Kur'ân-ı Kerîm Nasıl İnerdi?. 7

Mekki Ve Medenî Âyetlerin Özellikleri 8

Kur'ân'ın Teşri Temeli 8

Güçlüğün Olmaması: 9

Tekliflerin Azlığı: 9

Teşride Tedriç: 9

Kur’an’ın Delil Oluşu: 10

Neshin Manası; 10

Kur'ânın Talep Ve Muhayyer Kılma Üslûbu. 13

Talep (Bir Şeyin Yapılmasını İstemek) 13

Kur'ân'ın Nehiy (Yasaklama) Üslûbu: 14

Tahyir 14

Kur'an'da Bulunan Hükümler 15

Sünnet 15

Bu Devrin Teşrî Temeli: 17

Salât (Namaz) 17

Savm (Oruç) 19

Hacc Ve Umre. 19

Z ekat 21

Kuranın Açıkladığı İbadetlerle İlgisi Görülen Bazı Hususlar : 22

Savaş. 24

Bu Hususları Beyan Eden Âyetler: 25

Andlaşmalar Ve Sözleşmeler 26

Savaş Esirleri 27

Köle Ve Köle Edinme Hakkında Birkaç Söz: 27

Savaş Ganimetleri 28

Peygamberin Bizzat Katıldığı Ve Kur'an'ın Temas Ettiği Savaşlar: 28

Aile Nizamı 29

Boşama. 31

Kocası Ölen Kadının İddet Durumu : 34

Aile Nizamı İle İlgili Hususlar: 34

Miras Nizamı 36

Muamelât 37

Ukûbat (Cezalar) 38

II- Zina Haddi (Cezası): 39

III- Kazf Haddi (İffetli Bir Kadını Zina İle İtham Edip İsbatlamayan Kişiye Tatbik Edilen Ceza): 39

IV- Hırsızlık Cezası : 40

V - Yol Kesenin cezası 40

Ceza Müeyyidelerinde Kuranın Önem Verdiği Hususlar: 40

İKİNCİ DEVİR.. 41

BÜYÜK SAHABELER DEVRİNDEKİ TEŞRÎ (Hicrî: 11 —40) 41

İkinci Devirde Kitap Ve Sünnet 41

İkinci Devirde İctihad. 44

Meşhur Müftüler 50

İkinci Devrin Meşhur Fetvacıları 50

Abdullah Bin Mes'ud. 50

Zeyd Bin Sabit 51

ÜÇÜNCÜ DEVİR.. 51

KÜÇÜK (YAŞTAKİ) SAHABİLER DEVRİNDEKİ TEŞRİ' (h. 41 — 100) 51

Üçüncü Devirdeki Siyasî Durum.. 51

Üçüncü Devrin Özellikleri 51

Birinci Özellik : 51

İkinci Özellik: 52

Üçüncü Özellik. 52

Dördüncü Özellik: 52

Beşinci Özellik: 54

Altıncı Özellik: 54

Üçüncü Devirde İçtihad. 56

Kitap Ve Sünnet : 57

Üçüncü Devrin En Meşhur Müftüleri 57

A) Medine Ehlinden : 57

B) Mekke Ehlinden : 59

C) Küfe Ehlinden : 60

D) Basra Ehlinden : 61

E) Şam (= Suriye) Ehlinden : 62

F) Mısır Ehlinden : 62

G) Yemen Ehlinden: 63

DÖRDÜNCÜ DEVİR.. 64

Genel Siyasî Durum.. 65

Dördüncü Devrin Özellikleri 66

1- Şehircilik Ve Kalkınmada Gelişme: 66

2- İslâm Şehirlerindeki İlmî Hareket: 66

3- Hafızların Çoğalması Ve Buna Verilen Önemin Artması: 67

4- Sünnetin Tedvini : 68

5- Fıkıh Kaynakları Hususunda Çıkan İhtilâf : 69

A) Sünnet Hususunda Tartışma : 69

El-Leys B. Sa'd'ın İmam Malik'e Yazdığı Mektub : 73

B) Kıyas, Re'y Ve 1stîhsan Hususunda Çıkan Tartışma: 76

C) İcma' Hususunda Çıkan Tartışma : 78

6 - Usul-U Fıkhın Tedvini 84

7 - Fıkhî Istılah (Terim) Ların Meydana Gelmesi 87

8 -Üstünlükleri Cumhur Tarafından Kabul Edilen Seçkin Fıkıhçıların Çıkması 87

Birinci Büyük İmam ( H. 80 – 150 ) Ebu Hanife. 88

İkinci Büyük İmam Mâlik B. Enes B. Ebi Âmir (H. 93-179) 91

Mısırlılardan Medine'ye Giderek Mâlik'den İlim Alanlar 92

Afrikalı Ve Endülüslü Olan Mâlikin Başlıca Arkadaşları 94

Üçüncü Büyük İmam Şafiî (H. 150 - 204) 96

Şafiî'nin Arkadaşları Ve Mezhebinin Râvilerî 97

Şafiî'nin Iraklı Arkadaşlarından Fıkıh Alanlar 98

Şafiî'nin Mısırlı Arkadaşları 98

Dördüncü Büyük İmam Ahmed Bin Hanbel (H. 164 - 241) 99

Şiilerin İmamları 99

Cumhurun Reyine Aykırı Olan Bazı Görüşleri 100

Mensubu Kalmamış Olan Mezhebler 101

9 - Meselelerin Geliştirilip Çoğaltılması 104

Hesapla Olan Boşanma: 106

Yeminler Ve Adaklar: 106

Hilelere Ait Meseleler: 108

10 - Ahkâma Ait Kitabların Tedvini 108

Ebu Hanife Mezhebindeki Kitaplar: 108

Sanatkârlarla İlgili Tazminat: 109

Satılan Malın, Muhayyerlik Süresinde Müşteri Yanında Helak Olması: 109

Borçlunun Malının Mecburî Satışı: 110

Şuf'a. 110

Komşuluk Dolayısıyle Şüf'a Hakkı: 110

İnkârdan Dolayı Yapılan Sulh. 110

Kefalet Ve Havale. 111

Borçlar 111

Yemin Ettirmek. 112

Miras. 112

Ev Eşyasînda Îhtilâf 113

Ariye. 113

Kaza (Hüküm) 113

Nikâh. 113

Zahir-Ür-Rivâye Kitapları 116

El-Keysâniyyat, Kitab Ez-Ziyadat, Kitab-U-Zlyadet-İz-Zi'yade, Kitab Ün-Nevadir Ve Rivâyet-Ü İbn-İ Rüstem. 118

Maliki Mezhebine Ait Kitaplar 119

Namazda Bid'at Ehli Olan Ve Olmayana Uymak Meselesi: 120

Şafiî Mezhebine Ait Kitaplar 121

BEŞİNCİ DEVİR.. 125

İslâm Âleminin Siyasî Durumuna Genel Bir Bakış. 126

Beşinci Devrin Özellikleri 127

I- Taklîd Ruhunun Yerleşmesi 127

II - Münazara Ve Mücadelenin Yaygınlaşması 131

Münazara Etme Âfetleri 133

İsmâiliye Mezhebi 134

III- Mezhep Taassuplarının Başlaması 135

Beşinci Devrin Fıkıhçıları 136

Hanefî Âlimlerinden Seçtiğimiz 20 Fıkıhçıyla İşe Başlayalim : 136

Malikîlerin Büyük Fıkıhçıları 138

Şafiî Mezhebine Mensûb Büyük Fıkıhçılar 140

ALTINCI DEVİR.. 142

İslam Âleminin Siyasî Durumu. 142

Bu Devirde İctihâd. 143

Gerileme Sebepleri 143

Kitapların Kısaltılmasında Yapılan Hata. 144

Fıkıhçı Yetiştirmeye İki Engel Vardır 148