menkuhe

warning: Creating default object from empty value in /home/mecelle/domains/mecelle.com/public_html/modules/taxonomy/taxonomy.pages.inc on line 33.

Talâkın Mahalli

Talâkın Mahalli :

103 - : Talâkın mahallî, yani : talâkın hükmünü kabule müstaid olan taraf, nikâhı sahih ile menkuhe veya bir veya iki talâkı ric'î veya bain ile mu'tedde olan kadındır.

Bir mutallâka, iddet içinde bulundukça eseri nikâh, baki olub zev-ciyle aralarındaki alâka bilkülliye zail olmamış olacağından talâka ma-halliyeti haiz bulunur.

104 - : Talâk kabilinden olan müfarekatden dolayı mu'tedde bu­lunan bir kadın da talâka mahaldir.

Talâk Vukuunun Şartları

Talâk Vukuunun Şartları :

89 - : Bir talâkın tahakkuk edebilmesi için başlıca şu gibi şartlar vardır :

(1) : Zevcin talâka ehil, yani : mükellef ve müteyakkız olması şart­tır.

Binaenaleyh çocuğun, mecnunun, naimin talâkları vaki olmaz.

(2) : Zevcenin nikâhı sahih ile menkuhe veya talâka mahal olma­ya salih mutedde bulunması şarttır.

Binaenaleyh bir ecnebiyye hakkında talâk vaki olmıyacağı gibi hür­meti müsahere veya^ademi kefaret gibi bir sebeble nikâhı fesh edilerek iddet beklemekte olan bir kadın hakkında da talâk vaki olmaz.

Cihaza Müteallik Meseleler Ve Dâvaları

Cihaza Müteallik Meseleler Ve Dâvaları:

485 - : Mehr, menkûhenin malı olup onda dilediği gibi tasarrufa salâhiyeti vardır. Binaenaleyh onunla cihaz yapmaya ne kocası ve ne de ebeveyni tarafından cebr olunamaz. Çünkü zevç ile zevceden her biri müstakilen ehliyeti hukukiyeyi haiz, tam bir tasarruf hürriyetine mâlik­tir, her biri kendi malında keyfe mâ yeşâ tasarrufta bulunabilir. Fakat hiçbiri diğerinin malında rızası munzam olmadıkça haksız yere tasar­rufa salâhiyettar olamaz.

Hakkul'gayr

Hakkul'gayr :

314 - : Hakkul'gayr da nikâha manidir. Şöyle ki başkasının menkuhesi ile izdivaç etmek, şeran memnu olduğu gibi başkasının he­nüz iddeti vefat veya iddeti talâk ile mu'teddesi olan bir kadınla izdivaç da memnudur.

Bu memnuiyet, bir muvakkat hürmetten ibarettir. Zevciyet ve id-det zail olunca bu hürmet de zail olur.

Nikâhı fâsidden veya şüphei nikâhtan nâşi iddet bekleyen kadınlar ile izdivaç da bu hükümdedir.

Anket

Mecelle hukuktan nasıl haberdar oldunuz?:

İçeriği paylaş